Вимоги до оформлення статей

Обсяг публікації – не менше 10 сторінок.

Поля: нижнє, верхнє, ліве, праве – 2 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Сторінки статті не нумеруються, текст набирається без переносів, шрифт звичайний, абзацний відступ 1,25 см, ілюстративний матеріал подавати в тексті курсивом. Цитати і визначення термінів беруться в лапки, наприклад (“Наратив – це…”). Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–).

Першою наводиться анотація мовою, якою написана стаття. Перед анотаціями українською, англійською мовами розміщується назва статті, прізвище автора (авторів) та інформація про нього (них) відповідною мовою.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумеруються у межах статті і супроводжуються підмалюнковими підписами. Наприклад: Мал. 1. Розміщення дейктичних опозицій у тривимірному просторі.

Цифровий матеріал може оформлюватись у таблиці, які теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою над таблицею по центру.

(!) Застосування мовної статистичної моделі ChatGPT та інших інструментів Штучного Інтелекту не відповідає критеріям авторства, оскільки вони не несуть відповідальності за подану працю і не здатні схвалити остаточну версію для публікації.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК (по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ (по центру)

Ім’я та прізвище автора (по центру, не більше двох осіб)
науковий ступінь, вчене звання (по центру, курсивом)
місце роботи (по центру, курсивом)
електронна адреса (по центру, курсивом)
ORCID ID (обов’язково, курсивом)
Scopus Author ID (за наявності, курсивом)
Wed of Science Researcher ID (за наявності, курсивом) 

Анотації та ключові слова українською та англійською мовами (кожна по 1800 знаків, не менше 230 слів; 12 кегль, інтервал 1, курсив).

Ключові слова (5-7 слів чи словосполучень; 12 кегль, інтервал 1, курсив).

Текст статті включає такі необхідні елементи (останні з окремого рядка, з абзацним відступом):

  1. Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
  2. Матеріал і методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
  3. Результати та обговорення (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
  4. Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Список літератури (не нумерується та друкується 12 кеглем, міжрядковий інтервал 1). За необхідності подаються Джерела ілюстративного матеріалу.

Вимоги до оформлення покликань на використані джерела в тексті статті

Цитування та внутрішньотекстові покликання на джерела подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Шевченко, 2007). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (Шевченко, 2007: 123). У списку літератури обов’язково мають зазначатися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

(!) Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків джерел, які опубліковані російською мовою.

Вимоги до оформлення списку літератури

Список літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне покликання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016).

За наявності у цитованих джерелах DOI зазначити цей цифровий ідентифікатор у відповідному покликанні. Перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/