КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.1

Ключові слова:

фразеологізм античного походження, політичний дискурс, медіадискурс, комунікативна і прагматична релевантність, модифікація фразеологізмів

Анотація

Стаття присвячена питанню вживання фразеологізмів античного походження та їх комунікативно-прагматичної релевантності в політичному медіадискурсі. Дослідження здійснюється на медійних текстах різної жанрової належності, причому на матеріалі трьох мов – української, англійської та німецької. Вибірка текстів та фактичного фразеологічного матеріалу охоплює період з січня 2022 року по червень 2023 року, тобто період особливого загострення війни Росії проти України. Об’єктом дослідження є найбільш вживані фразеологізми античного походження як узуального, так і оказіонального характеру, причому різної структурно-семантичної організації та різного ступеня переосмислення, які тяжіють до вживання у політичній сфері комунікації і референтно корелюють з політичними подіями цієї війни. В об’єкт дослідження не входять фразеологізми біблійного походження, оскільки їх обсяг є доволі обширним, а їхня семантика має здебільшого загальновживаний характер. На противагу цим мовним знакам фразеологізми античності, незважаючи на своє древнє походження, є широко вживаними у сучасному політичному дискурсі, оскільки часто є здатними своєю семантикою вербалізувати певне явище чи ситуацію політичного життя і виконати тим самим свою комунікативно-інформативну функцію. Проте основна увага в статті зосереджена на здатності досліджуваних одиниць завдяки їх структурно-семантичним особливостям та трансформаційним механізмам виступати не тільки засобом комунікації, але й інструментом прагматичного впливу на реципієнта політичної інформації. Особливу роль при цьому відіграє політична оцінка як складник їх семантичної структури, яка зазвичай є узуально обумовлена конкретними міфологічними сюжетами, історичними подіями, власними античними іменами. Крім цього ця оцінка може й посилюватися безпосередньо в дискурсі за рахунок різних структурно-семантичних трансформацій цих одиниць, зокрема, таких як редукція, вклинювання, нарощення, субституція тощо.

Посилання

Баран Я. Фразеологія у системі мови : монографія. Івано-Франківськ : Лілея, 1997. 176 с.

Билиця Я. Активізація вживання політичної фразеології в німецькомовному політичному дискурсі в час війни Росії проти України Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 24. Т 1. С. 61–68.

Братчук С. Путін відкрив ящик Пандори! URL: https://www.youtube.com/watch?v=vOK0-6vF0yo (дата звернення: 18.06.2023).

Венжинович Н. Фраземіка української літературної мови: когнітивний та лінгвокультурологічний аспекти: Автореф. дис. докт. філол. наук: спец. :10.02.01 – українська мова. Київ, 2018. 40 с.

Венжинович Н. Фразеологічні одиниці з античних джерел (на матеріалі української, російської та англійської мов). Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей. Вип. 10. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. Ч. ІІ. С. 66–71.

Венжинович Н., Луканинець Р. Фразеологічні одиниці у міфах Давньої Греції: лінгвокультурологічний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Філологічна»: зб. наук. пр. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. Вип. 34. С. 128–132.

Григораш А. Використання крилатих висловів у сучасній публіцистиці (на матеріалі сучасної преси України). Волинь – Житомирщина. 2002. № 9. С. 121–126.

Гудименко Ю. Si vis pacem, para bellum. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2022/06/10/161433/ (дата звернення: 03.06.2023).

Денисюк В. Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. Вип. 13. С. 263–270.

Куньч З. Роль античних крилатих висловів у досягненні комунікативної мети оратора. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31(70). № 1. Ч. 1. С. 61–66. URL: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-1/12 (дата звернення: 20.06.2023).

Лавришин Ю. Китайський «мирний план» для України – це троянський кінь для Заходу й України. URL: https://zn.ua/ukr/china/kitajskijmirnij-plan-dlja-ukrajini-tse-trojanskij-kin-dljazakhodu-j-ukrajini-the-hill.html (дата звернення: 20.05.2023).

Лазарович В. Латинські запозичення в системі німецької мови. Автореф. дис. канд. філол. наук: спец. : 10.02.04 – германські мови. Львів, 1983. 24 с.

Лазарович В., Ткачівська М., Ткачівський В. Українські фразеологізми латинського походження. Етимологічний словник. Івано-Франківськ : «Гостинець», 2005. 125 с.

Марцінків Р. Карфаген має бути зруйнований! URL: https://gk-press.if.ua/karfagen-maye-butyzrujnovanyj-martsinkiv-pro-voroga/ (дата звернення: 06.06.2023).

Миселюк А. Карфаген має бути зруйнований! URL: https://censor.net/ua/b3339458 (дата звернення: 07.06.2023).

Подоляк М. Ядерна «скринька Пандори» має бути закритою! URL: https://armyinform.com.ua/2022/09/25/yaderna-skrynka-pandory-mayebuty-zakrytoyu-myhajlo-podolyak/ (дата звернення: 18.06.2023).

Проповідь Блаженнішого Святослава у Сиропусну неділю та в день проголошення Року патріарха Любомира Гузара з нагоди його 90-ліття / Українська Греко-Католицька Церква. URL: https://ugcc.ua/data/propovid-blazhennishogo-svyatoslava-usyropusnu-nedilyu-ta-v-den-progoloshennyaroku-patriarha-lyubomyra-guzara-z-nagodyyogo-90-littya-2257/ (дата звернення: 18.06.2023).

Рік війни: 12 цитат Блаженнішого Святослава / Українська Греко-Католицька Церква. URL: https://ugcc.ua/data/rik-viyny-12-tsytatblazhennishogo-svyatoslava-2235/ (дата звернення: 05.06.2023).

Світан Р. До нового року ЗСУ почнуть заходити до Криму, а навесні 2023-го війна закінчиться». URL: https://glavred.net/article/do-novogo-goda-vsu-nachnut-zahod-v-krym-avesnoy-2023-go-voyna-zakonchitsya-polkovnikzapasa-svitan-10432274.html (дата звернення: 06.06.2023).

Серебрянська І., Маринюха Н. Фразеологізми античності в мові сучасної преси. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2011. Т. 24(63). № 4. Ч. 1. С. 182–187.

Сизонов Д. Медіатекст і медіадискурс у сучасному медійному просторі. URL: http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2018/11/2013-7-389-392-%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%94.%D0%AE.pdf (дата звернення: 18.06.2023).

Синяговський В. Музи проти гармат. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/synyagovsky/544625334fad5/ (дата звернення: 05.06.2023).

Скубашевська О. Лексика і фразеологія античного походження в англійській та українській мовах. Автореф. дис. канд. філол. наук: спец.: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Донецьк, 2000. 28 с.

Словник античної мітології / упор. : Козовик І., Пономарів О. Тернопіль : Навчальна книга, 2006. 312 с.

Ткачівський В. Латинські запозичення в німецькій фразеології. Короткий етимологічний словник. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 48 с.

Dempsey H., Hume N. Divide and rule!: Russia’s rationale for halting gas flows to Poland and Bulgaria. URL: https://www.ft.com/content/a2b5a61f-9c07-4284-be81-ce3f7a8a2cf1 (дата звернення: 07.06.2023).

Dobko T. Carthage must be destroyed! URL: https://english.nv.ua/opinion/carthage-must-bedestroyed-50227320.html.

Dа Wei. Crossing the Rubicon of the International Order. URL: https://china-cee.eu/2022/07/13/crossing-the-rubicon-of-the-international-order/(дата звернення: 12.06.2023).

Goemans H. Mit Kampfpanzern hat der Westen „den Rubikon überschritten“. URL: https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/denrubikon-ueberschritten-konfliktforscher-erklaertwarum-westen-im-ukraine-krieg-neues-zielverfolgt_id_184089042.html (дата звернення: 20.05.2023).

Haltiwanger J. Top US diplomat warns that if Ukraine gives up territory to Russia in exchange for peace it will ‘open a Pandora’s box around the world. URL: https://www.businessinsider.in/politics/world/news/topus-diplomat-warns-that-if-ukraine-gives-upterritory-to-russia-in-exchange-for-peace-itwill-open-a-pandoras-box-around-the-world/articleshow/97929998.cms (дата звернення: 10.06.2023).

Lichtsteiner М.Е. If you want peace, prepare for war – is that true? URL: https://www.swissinfo.ch/eng/-if-you-want-peace--prepare-for-war----is-that-true-/48303460 (дата звернення: 04.06.2023).

Mirovalev М. Fall of Bakhmut would signal ‘a Pyrrhic victory for Wagner’. URL: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/22/as-russia-claimsvictory-how-important-is-bakhmut (дата звернення: 08.06.2023).

Moegling K. Welchen Einfluss kann die UNO noch auf den Krieg in der Ukraine nehmen? URL: https://kirchheim.forum2030.de/12002-2/(дата звернення: 30.05.2023).

Moritz H.-J. Putins Trojanisches Pferd in der EU: Orbans Wahlsieg nutzt vor allem Moskau. URL: https://www.focus.de/politik/ausland/eu/kommentar-putins-trojanisches-pferd-in-dereu-orbans-wahlsieg-nutzt-vor-allem-moskau_id_78670523.html (дата звернення: 09.06.2023).

Schallenberg А., Twyford Ph. Remove nuclear sword of Damocles! URL: https://mg.co.za/thoughtleader/opinion/2022-06-28-removenuclear-sword-of-damocles/ (дата звернення: 20.06.2023).

Sheridan D. Warning Russia could use grain exports as trojan horse to launch Odesa attack. URL: https://www.telegraph.co.uk/worldnews/2022/07/30/warning-russia-could-usegrain-exports-trojan-horse-launch-odesa/ (дата звернення: 09.06.2023).

Snabe J. We must cut Europe’s Gordian knots. URL: https://www.politico.eu/article/eu-gordianknot-eurpean-green-deal-energy-industry-5gdata-ai/ (дата звернення: 02.06.2023).

Sobotka W. Das Parlament im Überblick URL: https://www.parlament.gv.at/person/88386 (дата звернення 05.06.2023).

Wirtschaftsministerium will Einbau von Smart Metern beschleunigen / Spiegel. URL: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/smartmeter-wirtschaftsministerium-will-einbaubeschleunigen-a-15bcf646-ce77-4f69-93be-3b7bff4e4e34 (дата звернення: 10.06.2023).

Wurst C. Rise Like Phoenix! URL: https://www.youtube.com/watch?v=SaolVEJEjV4 (дата звернення 07.06.2023).

Zwerger P. Microsoft lässt Antonow An-225 „Mrija“ auferstehen URL: https://www.flugrevue.de/zivil/sechsstrahler-fuer-flight-simulatormicrosoft-laesst-antonow-an-225-mrijaauferstehen/ (дата звернення: 07.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті