ЛІНГВОПОЕТИКА ВІЗУАЛЬНИХ ЧАСТИН ПСИХОНАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ ВІЛЛА АЙСНЕРА «ЖИТТЯ НА ІНШІЙ ПЛАНЕТІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.17

Ключові слова:

лінгвопоетика, лінгвопоетичний аналіз, мультимодальність, графічний роман, Вілл Айснер, психонаратив

Анотація

У статті розглядається питання лінгвопоетики як окремої науки та застосування лінгвопоетичного аналізу в графічному романі Вілла Айснера «Життя на іншій планеті». Розкрито поняття психонаративу та показано його прояв на прикладі головних героїв графічного тексту. Проведено аналіз взаємозв’язку вербальних та невербальних компонентів у художньому творі та з’ясовано їх функції у забезпеченні естетичного впливу на читача. У статті наведено конкретні приклади фрагментів лінгвопоетичного аналізу візуально-графічного роману. Усі основні моменти аналізу супроводжуються ілюстративним матеріалом. Доведено, що саме завдяки поєднанню візуальних та вербальних елементів відбувається лінгвопоетичне наповнення тексту. Задля більшої емоційності та експресії Вілл Айснер капіталізує свій текст та в окремих рядках збільшує гарнітуру шрифтів для кращої акцентуалізації. Доведено, що надзвичайно важливу роль у сприйнятті та розумінні мультимодального тексту відіграє невербальний канал комунікації. У графічних романах можна краще інтерпретувати настрої автора та героїв, ніж у звичайних текстах, тому що відбувається постійна взаємодія з кольорами, розміщенням тексту на сторінці, шрифтами. Саме це дає змогу зауважити другорядні елементи, про які автор не має наміру говорити. Саме така взаємодія візуального аспекту з вербальним і навпаки дають читачеві повне розуміння того, що хотів донести до аудиторії автор твору. Доведено, що саме завдяки таким компонентам читачі можуть максимально наблизитися до реальності, зображеній у графічному романі, не будучи її безпосереднім учасником. Читач повинен володіти візуальною грамотністю, щоб правильно сприйняти та інтерпретувати мультимодальний текст. Лише в такому разі можливе продуктивне декодування.

Посилання

Бистров Я.В. Взаємодія вербального і графічного модусів у художньому тексті (мультимодальний підхід). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2018. Вип. 4. С. 7–12.

Дмитренко Я.М. Лінгвопоетичний вимір дослідження психологізму художнього тексту. Science and Education a New Dimension. Philology, IV/(24), Issue 104, 2016. С. 69–73.

Ізотова Н.П. Лінгвопоетика англомовного художнього психонаративу (на матеріалі романів Дж.М. Кутзее). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Київ : Вид. центр КНЛУ. 2016. Т. 19. № 1. С. 55–64.

Кононенко В.І. Лінгвопоетичні виміри сучасного текстотворення. Мовознавство : науково-теоретичний журнал. 2013. № 4. С. 3–15.

Кононенко В.І. Лінгвопоетичні етюди : монографія Київ; Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2018. 304 с.

Лисиченко Л.А. Сучасна лінгвопоетика: інтеграція наукового мислення / Л. Лисиченко, О. Маленко. Вивчаємо українську мову та літературу. 2007. № 29. С. 38–39.

Маленко О.О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) : монографія. ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2010. 487 с.

Матіїшин А.Я. Паравербальні засоби комунікації у візуально-графічному романі Вілла Айснера «Нью-Йорк – велике місто». Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 82. С. 147–152. URL: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-82-24.

Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : навчальний посібник для ВНЗ. Вінниця : Нова книга, 2005. 416 с.

Цолін Д.В. Поетичний дискурс: синтаксичний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 52. С. 269–273.

Eisner W. Life on another planet. DC Comics, New York, 2000. 128 p.

Leech G.N. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose (English Language) / G.N. Leech, M.H. Short. London : Routledge, 2007. 425 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті